GK Trick - उत्पादक प्रमुख देश.(Manufacturing major countries)

🔷
कोयला उत्पादक प्रमुख देश.
Trick:-- " C.U.B."
C— चीन
U— USA
 B— भारत

🔷
अभ्रक उत्पादक प्रमुख देश
Trick:-- " B.B.C."
B— भारत
B— ब्राजील
C— चीन

🔷
टीन उत्पादक प्रमुख देश
Trick:-- " चीनी.I.P."
चीनी-- चीन
I— इंडोनेशिया
P— पेरु

🔷
ताँबा उत्पादक प्रमुख देश
Trick:-- " चिली.U.R."
चिली--चिली
U—USA
 R--रुस

🔷
लोहा उत्पादक प्रमुख देश
Trick:-- " C.B.A."
C--चीन
B--ब्राजील
A--आस्ट्रेलिया

🔷
चाँदी उत्पादक प्रमुख देश
Trick:-- " मैप चीन का "
मै--मैक्सिको
 प--पेरु
 चीन--चीन
 का--Silent

🔷
सोना उत्पादक प्रमुख देश
Trick:-- "दस आस्ट्रेलिया"
द--दक्षिणी अफ्रीका
 स--संयुक्त राज्य अमेरिका
 आस्ट्रेलिया--आस्ट्रेलिया

🔷
कपास उत्पादक प्रमुख देश
Trick:-- "C.U.I.P.S."
C--CHINA
 U--USA
 I--INDIA
 P--PAKISTAN
 S--SUDAN

🔷
गन्ना उत्पादक प्रमुख देश
Trick:-- "B.B.C."
B--भारत
B--ब्राजील
C--क्यूबा

🔷
कहवा उत्पादक प्रमुख देश
Trick:-- "B.C.I."
B--ब्राजील
C--कोलम्बिया
I--आइवरी कोस्ट

🔷
चावल उत्पादक प्रमुख देश
Trick:-- " C.B.I "
C--चीन
B--भारत
I--इंडोनेशिया
---------------------------

No comments:

Post a Comment